Obchodní podmínky

Podmínky pro využívání služeb inzertního serveru MXbazar.cz

1. Inzertní server MXbazar.cz je provozován fyzickou osobou: Ing. Radim Chaloupka, IČ 02688646 (dále jen Provozovatel). Inzertní server je spravován týmem Provozovatele. Tým je, mimo jiné, tvořen také Administrátorem a Podporou.

2. Server je primárně určen na inzerci z prostředí motokrosu, endura a ploché dráhy. Inzertní server MXbazar.cz umožňuje vyhledávat a zveřejňovat nabídky a poptávky zboží, služeb, akcí a majetku soukromých osob i podnikatelských subjektů (dále jen Uživatelů). Uživatelé, kteří jsou podnikatelskými subjekty, nesmí inzerovat obsah své podnikatelské činnosti v nezpoplatněných sekcích. Pro podnikatelské subjekty jsou přednostně určeny zpoplatněné sekce „Opravy a Služby“, „Nabídky E-shopů“, „Závody a akce“, kde je možné inzerovat konkrétní podnikatelskou činnost.

Na inzertním serveru MXbazar.cz je zakázáno:
(platí bez ohledu na TOPování.)

 • vkládat inzeráty, které jsou zcela mimo tematické zaměření serveru MXbazar.cz (motokros, enduro, čtyřkolky, plochá dráha a motorismus obecně)
 • inzerovat zboží, u kterého existuje podezření na porušení ochrany autorských či vlastnických práv (padělky, kopie, napodobeniny, zboží pocházející z trestné činnosti)
 • propagovat firemní činnosti a zboží na objednávku mimo zpoplatněné sekce („Opravy a Služby“, „Nabídky E-shopů“, „Závody a akce“)
 • opakovaně vkládat inzeráty na stejné zboží
 • inzerovat doklady a technické průkazy
 • inzerovat nákup či prodej pohonných hmot
 • zneužívat inzerci k narušení soukromí třetích stran či osob
 • propagovat webové stránky a loga firmy (mimo sekce „Opravy a Služby“, „Nabídky E-shopů“, „Závody a akce“ a reklamní bannery)
 • vkládat inzeráty obsahující odkazy na jiné inzertní servery
 • vkládat inzeráty obsahující vulgární či jinak urážlivé texty či obrázky
 • vkládat inzeráty na stejné zboží pod jinými uživatelskými profily či údaji


Pokud se na serveru objeví inzerát vykazující některé znaky výše uvedených zakázaných činností, tento bude smazán, a to bez povinnosti nahradit Uživateli zaslanou částku na TOPování či vložení zpoplatněného inzerátu. O smazání takového inzerátu rozhoduje vždy a pouze Administrátor serveru MXbazar.cz a proti tomuto rozhodnutí není odvolání.


U zpoplatněných sekcí („Opravy a Služby“, „Nabídky E-shopů“, „Závody a akce“) je poplatek placen za administrativní úkon při procesu schvalování inzerátu administrátorem serveru MXbazar.cz. Pokud Administrátor shledá, že Uživatel vložil zakázaný typ inzerátu, bude tento smazán bez nároku na vrácení již zaplaceného poplatku. Pokud uživatel vloží dva stejné inzeráty, starší je označen systémem či Administrátorem jako duplicitní a dojde k jeho vymazání (v případě zpoplatněného či TOPovaného inzerátu se poplatek nevrací).


3. Základní služby serveru MXbazar.cz jsou Uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění inzerátů v sekcích „Opravy a Služby“, „Nabídky E-shopů“, „Závody a akce“ a doplňkové funkce jednotlivých služeb. Za doplňkovou funkci je považována nadstandardní možnost nebo funkce, kterážto není nezbytně nutná k používání základních služeb serveru MXbazar.cz – jde např. o TOPování inzerátu pomocí sms.


4. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět nezbytné změny v inzerátu, inzerát nezveřejnit či inzerát odstranit, pokud bude v rozporu s podmínkami serveru MXbazar.cz, dobrými mravy a platnými zákony České republiky.


5. Provozovatel má právo smazat inzerát, je-li vložen do nesprávné sekce, nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při samotném podezření, že inzerát není v souladu s podmínkami MXbazar.cz.


6. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 2 měsíců. Následně bude vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Maximální počet vložených neTOPovaných inzerátů na jednoho uživatele není omezen. Počet TOPovaných inzerátů nebo inzerátů v placených sekcích není omezen.


7. Bude-li Uživatel chtít odstranit inzerát před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu.


8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.


9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.


10. Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů služeb MXbazar.cz ani za způsob, jakým služby MXbazar.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru Uživateli či třetími osobami.


11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb MXbazar.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb MXbazar.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.


12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení serveru MXbazar.cz věnuje, tak aby minimalizoval případné škody, které by při řádném využívání služeb serveru MXbazar.cz mohly vzniknout Uživatelům či třetím osobám.


13. Provozovatel si vyhrazuje právo server upravovat nebo inovovat bez souhlasu či oznámení Uživatelům.


14. Uživatel souhlasí se zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení Provozovatelem na jeho e-mailovou adresu.


15. Poskytovatel neodpovídá za případné škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti serveru Mxbazar.cz.


16. Podmínky pro využívání služeb inzertního serveru MXbazar.cz nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.